Råd & Regler


Affald

Se hvornår der hentes haveaffald, storskrald mv. på www.nemaffaldsservice.kk.dk.


Beskæring af træer og buske

Træer skal beskæres, så der er plads til gående på fortovene og biler på vejene. Ligeledes beskæres træer m.m., så lyset fra gadelamper kan nå fortov og vej. Se illustrationen her.


Græsslåning og andre støjende maskiner

Af hensyn til det gode naboskab foreslår vi, at græsslåning og brug af andre støjende maskiner ikke finder sted ved spisetid - eller meget tidligt eller sent på dagen.


Hæk (pasning mod vej + højde)

Hække m.m. mod fortov skal klippes, så de flugter med skellet.

Ved plantning af hæk placeres denne på egen grund i en afstand til skel, som svarer til ca. den halve bredde af en fuldvoksen hæk.

Hække og andre planter i skel mod naboer bør som udgangspunkt ikke være over 180-200 cm, med mindre begge parter er enige om anden højde.

Se alle reglerne på www.hegnsloven.dk.


Indbrud

Hjælp hinanden med at holde øje med ubudne gæster.

Se gode råd på www.stopindbrud.dk.


Gadebelysning

Vi har på vores veje og stier langs Langvaddam gadelamper, som skal oplyse vores fortov og veje, så det er sikkert at færdes på vores område.

Den enkelte husejer / forening bedes sikre, at deres bevoksning ikke skygger for lyset fra gadelamperne.

Hvis der er defekte gadelamper mv. bedes dette meddeles bestyrelsen eller direkte til driftcph@citelum.dk


Ombygninger m.m.

Vær opmærksom på skader på vej og fortov, når I har større byggeprojekter. Har I containere stående kan disse også medføre, at biler tvinges op på fortov.


Parkering

Parkering skal så vidt muligt foregår på egen grund, da vejen er smalle. Gæster og håndværkere m.fl. skal parkere, så de ikke blokerer for passage. Biler på vores smalle veje kan tvinge større biler op på fortov med risiko for skader.

Undgå af samme grund at køre op på fortovet ved parkering, da bilens vægt kan skade fortovet.

 

Vær opmærksom på, at parkering på fortov kan give en bøde, da det er ulovligt i Københavns Kommune.

 

Trailere og påhængskøretøjer (campingvogne m.v.) over 2000 kg må ikke parkere i tidsrummet fra kl. 19:00 til 07:00. (Bekendtgørelse om standsning og parkering i København)

 

Det er ikke tilladt at afmærke kantsten med gult uden kommunen og politiets tilladelse.

 

Udefrakommende må kun parkere på vores område i 2 timer ved brug af p-skive, gældende

i tidsrummet kl. 06:00-21:00 mandag til fredag samt tidsrummet kl. 09:00-13:00 om

lørdagen. Søndag er der fri parkering

 

Såfremt man har en gyldig og korrekt registreret parkeringslicens (tilgængelig for medlemmer af grundejerforeningen), må man parkere på området lige så meget man vil, uanset tidspunkt og dag på ugen

 

Såfremt man har et gyldigt invalideskilt, er man fritaget for alle restriktioner

 

Det vil sige, at hverdage efter kl 21 og inden kl 6, lørdag efter kl 13 og hele søndagen er der fri parkering for alle på området. 


Pasning af fortov & vej

Det er de enkelte husejeres pligt at rydde for ukrudt, affald m.m ud fra deres grund. Reglen er som ved snerydning.

Ligeledes holdes kantsten og vejbrønde fri for affald, blade m.m.

Det er den enkeltes ansvar at holde øje med fortov og vej ud for deres grund. Er der revner eller skader, kontakt bestyrelsen.


Postkasser m.m.

Postkasser sættes i skel, se Postdanmarks regler.

Garager, stensætning og andet skal ligeledes være inden for egen grund.


Snerydning

Alle husejere har pligt til at rydde deres fortove & vej ud for deres grund for sne. Vejen skal ryddes ud til midten af vejen. På Ålstrupvej skal der dog ryddes i hele vejens bredde, da der ikke er nogen genboere til at tage sig af den anden halvdel.

Fortov og vej ved Langvaddam og stier langs Langvaddam ryddes af ejendommene op til.

Husk at gruse eller salte, så der ikke er glat.